مورد و ضوابط

نمایشگاه ترکیه

خوش آمدید دوستان عزیز را به بازدید از غرفه ما!

01

01

01

مشتریان هندی

نوامبر 2017 مشتریان هندی بازدید از شرکت ما به بحث در مورد پروژه ترمینال.

01

01

01

من مشتریان شرکت کنیا

مارس 2017 مشتریان کنیا شرکت ما به منظور بحث پروژه جعبه ترمینال

01

ما مشتریان شرکت آفریقای جنوبی

مشتریان اوت 2017 آفریقای جنوبی شرکت ما بازدید به بحث در مورد پروژه جعبه اتصال.

01

مدیر عامل به اروپا می رود

در سپتامبر سال 2017، مدیر عامل ما مشتریان فرانسه بازدید

01


واتساپ چت آنلاین!